VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) platia pre nákup služieb a produktov cez webové rozhranie ivetamalicka.sk, prevádzkované: Ing. Iveta Maličká, IČO: 51830761, DIČ: 1048527964, miesto podnikania: J. Fándlyho 749/ 21, 971 01 Prievidza; fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri  Okresného úradu Prievidza od 1. 7. 2018 (ďalej len predávajúci).
 2. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a Ivetou Maličkou ako predávajúcim.
 3. Tieto obchodné podmienky špecifikujú práva a povinnosti kupujúceho a Ivetou Maličkou ako predávajúceho.
 4. Vyplnením objednávkového formulára (resp. prihlášky, registračného formulára) kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, a že s ním súhlasí.

 

Predmet kúpnej zmluvy

 1. Predmetom kúpnej zmluvy sú služby a online produkty, ktoré poskytuje Iveta Maličká.
 2. Tieto služby sú alternatívnymi poradenskými a konzultačnými metódami.

Na webových stránkach www.ivetamalicka.sk  je uvedený podrobný popis ponúkaných služieb a online produktov, vrátane uvedenia toho, čo obsahujú, komu sú určené, čo kupujúcemu môžu priniesť a v akom formáte sú poskytované.

 1. Tieto služby a produkty v žiadnom prípade nenahrádzajú odbornú lekársku starostlivosť. Informácie tu uvedené neposkytujú lekárske, liečebné ani žiadne iné odborné poradenstvo, nemá za cieľ nahradiť odbornú lekársku starostlivosť a nemala by byť tak ani chápaná. Informácie sú na týchto stránkach priebežne aktualizované, neprijímam právnu zodpovednosť za uvedené údaje. Odoslaním objednávkového formulára kupujúci dáva na vedomie, že si je plne vedomý, že on sám je zodpovedný za svoj zdravotný stav, a že je jeho povinnosťou vyhľadať lekársku starostlivosť v prípade potreby.

 

Kúpna zmluva uzatvorená na diaľku

je kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, tzn. uzatvorená bez osobného kontaktu zmluvných strán, len prostredníctvom webového rozhrania (na základe objednávky uskutočnenej na internetovej stránke www.ivetamalicka.sk, vyplnením potrebných údajov kupujúcim), alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie, telefonicky, alebo využitím podobných komunikačných prostriedkov. Náklady spojené s použitím spomínaných prostriedkov komunikácie si kupujúci hradí sám a nelíšia sa od bežných sadzieb, účtovaných vašim operátorom, resp. poskytovateľom internetového pripojenia. Odoslaním objednávky kupujúci výslovne súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku a uzatvorením Kúpnej zmluvy na diaľku.

 

Objednávka

 1. Na objednanie služieb prostredníctvom webových stránok ivetamalicka.sk slúži objednávkový formulár, kde kupujúci vypĺňa meno a priezvisko, adresu, e-mail, prípadne ďalšie údaje podľa druhu služby.
 2. Pred odoslaním objednávky je poskytnutá kupujúcemu možnosť skontrolovať alebo zmeniť údaje, prípadne opraviť chyby. Následne je potrebné potvrdiť zakliknutím príslušného políčka súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Týmto súhlasom kupujúci potvrdzuje, že si VOP prečítal a plne s nimi súhlasí. Objednávku kupujúci odošle kliknutím na tlačidlo “Objednať s povinnosťou platby”.
 3. O prijatí objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom, zaslaným na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci zadal v objednávkovom formulári. Informácia o prijatí objednávky je odosielaná automatickým systémom. Do okamihu obdržania potvrdenia objednávky môže kupujúci objednávku telefonicky alebo e-mailom na adresu ivka@ivetamalicka.skzrušiť.
 4. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho sa Kúpna zmluva považuje za uzatvorenú.
 5. V prípade pochybností môže predávajúci kontaktovať kupujúceho za účelom overenia pravosti objednávky. Ak sa pravosť objednávky nepodarí overiť, predávajúci má právo objednávku zrušiť.
 6. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, v elektronickej podobe. Kúpnu zmluvu tvorí objednávka, jej prijatie zo strany predávajúceho a tieto VOP. Zmluvu archivuje predávajúci v elektronickej podobe a nie je prístupná.

 

Kúpna cena a platobné podmienky 

 1. Na webových stránkach ivetamalicka.skje vždy uvedená  aktuálne platná cena všetkých ponúkaných služieb, je uvedená v objednávkovom formulári.
 2. Cena je platná celú dobu jej uverejnenia. Ak je uverejnená akčná cena, je spolu s ňou uverejnená aj doba jej platnosti a podmienky, za akých je poskytnutá. Vzhľadom k charakteru poskytovaných služieb, nevznikajú žiadne ďalšie náklady spojené s jeho dopravou. Kalkulovaná cena uvedená v súhrne objednávky je konečná cena.
 3. Dohodnutá kúpna cena je cena uvedená na webových stránkach ivetamalicka.skv okamihu odoslania objednávky. Ak by došlo k zjavnej chybe pri uvedení ceny na webových stránkach www.ivetamalicka.sk  (predovšetkým preklep, chyba systémového nastavenia pri zadávaní ceny), alebo podobnej chybe v procese uzatvárania kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný dodať službu alebo produkt za zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, ak už došlo k automatickému potvrdeniu  objednávky. V prípade, ak dôjde k úhrade chybnej ceny kupujúcim, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 4. Ak nie je medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté inak, je predávajúci povinný poskytnúť službu alebo produkt kupujúcemu až po úplnom zaplatení dohodnutej kúpnej ceny, teda po pripísaní úhrady kúpnej ceny na účet predávajúceho.
 5. Na základe objednávky vystaví predávajúci kupujúcemu zálohovú faktúru, ktorá musí byť uhradená pred dodaním služby. Táto zálohová faktúra bude odoslaná kupujúcemu ihneď po prijatí objednávky na elektronickú adresu (e-mail) kupujúceho.
 6. Kúpna cena sa hradí v mene EUR.
 7. V prípade bezhotovostného bankového prevodu je kúpna cena splatná do 7 kalendárnych dní od odoslania potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

 

Dátum splatnosti je uvedený v zálohovej faktúre, v pokynoch k platbe.

 1. Zálohová faktúra musí byť uhradená kupujúcim jednorázovo. Možnosť zaplatiť kúpnu cenu na splátky Iveta Maličká neposkytuje.
 2. Kupujúci je oprávnený zvoliť si medzi možnosťami uhradenia zálohovej faktúry bankovým prevodom alebo vložením hotovosti priamo na účet Iveta Maličká.
 3. Na základe uzatvorenia kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad - faktúru obsahujúcu všetky zákonné náležitosti. Faktúra bude zaslaná kupujúcemu na jeho elektronickú adresu uvedenú v objednávke bezprostredne do 3 dní od prijatia úhrady.
 4. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
 5. Za služby je možné platiť v hotovosti po vzájomnej dohode oboch strán.

 

Dodanie služby

 1. Termín dodania služby  pri skupinových akciách je uvedený v objednávkovom formulári. Vyplnením tohto formulára sa kupujúci zaväzuje zúčastniť tohto termínu a vzťahujú sa naň storno poplatky uvedené v týchto obchodných podmienkach
 2. Termín dodania služby na individuálnu konzultáciu bude dohodnutý s kupujúcim po potvrdení objednávky. Na základe prijatia objednávky bude predávajúci kontaktovať kupujúceho ohľadom termínu dodania služby.
 3. Po vzájomnej dohode je tento termín záväzný a vzťahujú sa naň storno poplatky uvedené v týchto obchodných podmienkach.
 4. Vo všeobecnosti je termín dodávky individuálnych sedení od 2 do 30 dní od dátumu potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch, pri vysokom záujme o služby, môže byť dodacia lehota dlhšia.
 5. Dodanie služby nie je viazané na konkrétnu osobu a je prenosné.
 6. Ak sa dohodnuté sedenie alebo akcia z nejakých dôvodov neuskutoční alebo presunie zo strany predávajúceho a kupujúcemu nebude vyhovovať náhradný termín, bude mu vrátená suma v plnej výške.

 

Storno objednávky a reklamácie

 1. Iveta Maličká upozorňuje, že zakúpené služby možno najneskôr 2 dni pred dodaním služby vrátiť.
 2. Pokiaľ účastník bude chcieť stornovať objednávku menej ako 2 dni pred dodaním služby, alebo sa nezúčastní dohodnutého termínu, bude mu naúčtovaný storno poplatok 20% z ceny služby alebo môže byť úhrada presunutá na iný termín služby alebo inú osobu podľa vzájomnej dohody kupujúceho a predávajúceho.
 3. Účastník môže kontaktovať predávajúceho ohľadne storno objednávky písomne, buď poštou alebo emailom na adrese ivka@ivetamalicka.sk. Následne mu bude vyhotovený dobropis, ktorý musí byť účastníkom podpísaný. Po obdržaní podpísaného dobropisu mu bude adekvátna čiastka poslaná na jeho bankový účet bezprostredne najneskôr však do 14 dní.

 

Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov

 1. V prípade sťažnosti k uzatvorenej kúpnej zmluve, jej plneniu alebo inej sťažnosti, kontaktuje kupujúci Predávajúceho písomne na adresu uvedenú v čl.I. VOP alebo e-mailom na ivka@ivetamalicka.sk
 2. Riešenie spotrebiteľských sporov sa riadi príslušnými zákonmi o ochrane spotrebiteľa.

 

 Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim Iveta Maličká a kupujúcim sa riadi obsahom objednávky odoslanej kupujúcim z webovej stránky ivetamalicka.sk, týmito obchodnými podmienkami. Otázky, ktoré nie sú v tomto dokumente upravené, sa riadia slovenským právnym poriadkom.
 2. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do doby splnenia povinností oboch zmluvných strán, vyplývajúcich z VOP.
 3. Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom, ktorý nájdete tu.
 4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže tieto VOP meniť, avšak pre Kupujúceho platia vždy VOP, s ktorými sa oboznámi a ktorých prečítanie potvrdí pri odosielaní svojej objednávky.
 5. Tieto VOP sú účinné od 1.7.2018.